35 154
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische
en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar
lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)


35 155
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)


Nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN DIKS

Voorgesteld 13 februari 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft erkend dat standaarden in de landbouw in de Mercosur-landen
lager zijn dan de Europese standaarden en dat de EU geen mogelijkheid heeft om af
te dwingen dat die standaarden verhoogd worden;


overwegende dat het Mercosur-verdrag leidt tot een forse toename van oneerlijke concurrentie
voor de Europese boeren;


constaterende dat de regering heeft erkend dat er geen afdwingbare afspraken in het
EU-Mercosur-verdrag zijn opgenomen die de Amazone beschermen of illegale ontbossing
voorkomen;


spreekt uit dat het Mercosur-verdrag van tafel moet;

verzoekt de regering, de Europese Commissie te laten weten dat Nederland de steun
voor het Mercosur-verdrag intrekt,


en gaat over tot de orde van de dag.


Ouwehand
Diks