35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 39
MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is 76 miljoen euro extra beschikbaar te stellen
voor speur- en ontwikkelingswerk;


constaterende dat de Wbso het midden- en kleinbedrijf in staat stelt meer en risicovoller
speur- en ontwikkelingswerk te verrichten en nieuwe kennis toe te passen in hun bedrijf,
maar dat dit effect veel kleiner is bij het grootbedrijf;


verzoekt de regering, de extra middelen voor de S&O-afdrachtvermindering dusdanig in te zetten dat het gehele midden- en kleinbedrijf daarvan mee kan
profiteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya