35 000
XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (XIII) voor het jaar 2019


Nr. 20
MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 8 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers te maken hebben met veel administratieve voorschriften
voor het in dienst hebben van personeel;


overwegende dat vooral voor kleinere werkgevers de administratieve last onevenredig
zwaar is qua tijdsbeslag;


verzoekt de regering om, samen met de relevante uitvoeringsinstanties, de administratieve
verplichtingen van het werkgeverschap in kaart te brengen en voorstellen te doen om
te komen tot substantiële vereenvoudigingen en verlichtingen, bijvoorbeeld via een
life-event aanpak,


en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer