35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet extra investeert om de basisgereedheid van de krijgsmacht
weer volledig op orde te krijgen;


constaterende dat de problemen met de personele vulling en de beschikbaarheid van
de ondersteunende eenheden het herstel van de gereedheid van de krijgsmacht vertragen;


overwegende dat het programma Behoud en Werving van personeel en de aanvullende maatregelen
inzage geeft in alle maatregelen die genomen worden voor herstel van de krijgsmacht
op personeelsgebied, maar het totale beeld ontbreekt;


overwegende dat er geen expliciete doelstellingen per beleidsonderdeel zijn geformeerd
evenals de daarbij benodigde middelen en er daardoor onduidelijkheid is met betrekking
tot de totale voortgang van het programma Behoud en Werving;


verzoekt de regering, om het programma Behoud en Werving en de daarbij behorende aanvullende
maatregelen te kwantificeren met concreet meetbare doelstellingen, een tijdsplanning
en de daarbij benodigde financiële middelen en over de voortgang voortaan bij de personeelsrapportage
te rapporteren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj