35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 30
MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen moet worden dat sectoren als bijvoorbeeld Defensie, brandweer
en politie in toenemende mate elkaars concurrent worden op de arbeidsmarkt;constaterende dat het daarentegen juist mogelijk zou moeten zijn om als genoemde sectoren
gezamenlijk een aanbod op de arbeidsmarkt te doen door bijvoorbeeld intersectorale
carrièrepaden aan te bieden die zowel werknemers

als desbetreffende sectoren meer zekerheid kunnen opleveren;


verzoekt de regering, de mogelijkheden daartoe te verkennen, in beeld te brengen,
en de Kamer vervolgens op de hoogte te stellen van concrete acties in dezen, alsmede
de resultaten daarvan,


en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens