35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 29
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN KARABULT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in verband met het afwijzen van het onderhandelingsresultaat voor
een nieuwe Defensie-cao per 1 januari aanstaande een algehele verslechtering van de
militaire pensioenregeling dreigt;


constaterende dat dat een averechts effect heeft op het noodzakelijke herstel van
vertrouwen van medewerkers in hun organisatie;


overwegende dat vakorganisaties hebben aangekondigd een juridische procedure te zullen
opstarten teneinde die verslechtering te voorkomen, alsook dat dat niet bijdraagt
aan de voor herstel van vertrouwen noodzakelijke goede verhoudingen;


overwegende dat ook Defensie als werkgever bij een en ander niet gebaat is;

verzoekt de regering, zich net als vakorganisaties expliciet uit te spreken tegen
bedoelde verslechtering van de pensioenregeling alsook samen met vakorganisaties actie
te ondernemen richting het pensioenfonds teneinde de hierboven bedoelde verslechtering
te voorkomen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Karabulut