35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 28
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in de Defensienota 2018 heeft aangegeven allereerst in
de mensen van Defensie te gaan investeren;


constaterende dat het deze zomer tot stand gekomen onderhandelingsresultaat voor een
nieuwe cao onlangs door de mensen van Defensie bij grote meerderheid is afgewezen;


constaterende dat het ontbreken van goede arbeidsvoorwaarden een belangrijke reden
is voor Defensiepersoneel om de dienst te verlaten;overwegende dat een goede cao een basis kan bieden om het geschonden
vertrouwen van het personeel in de top van Defensie te herstellen;van mening, dat met spoed tot een goede cao moet worden besloten die recht doet aan
de zorgen en de kritiek die het Defensiepersoneel heeft geuit rond het afwijzen van
een eerder overeengekomen cao-resultaat;

verzoekt de regering om samen met de vakbonden, en gedragen door het Defensiepersoneel,
een goede cao overeen te komen,en gaat over tot de orde van de dag.


Karabulut
Kerstens