35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 27
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het Ministerie van Defensie meerdere trajecten, actieplannen
en programma's zijn gestart om de bedrijfsvoering binnen de Defensieorganisatie te
herstellen;


overwegende dat het van belang is voor zowel Kamer als kabinet om overzicht en regie
te houden op al deze initiatieven, de samenhang hiertussen en de resultaten die worden
bereikt;


verzoekt de regering, jaarlijks bij de begroting een integraal inzicht te verschaffen
in de actieplannen, programma's en trajecten die tot doel hebben de bedrijfsvoering
bij de Defensieorganisatie te verbeteren, de onderlinge samenhang toe te lichten en
de geboekte resultaten in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks