35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 26
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is om de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel komende
periode te verbeteren, zowel ten gunste van de personele vulling bij Defensie als
blijk van waardering voor de mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden onze veiligheid
bewaken;


constaterende dat het principeakkoord voor de arbeidsvoorwaarden van Defensiepersoneel
door de leden is afgewezen;


overwegende dat de arbeidsvoorwaarden bij Defensie momenteel niet meer aansluiten
bij de huidige arbeidsmarkt, en dat dit een grote rol speelt bij de op gang gekomen
irreguliere uitstroom van Defensiepersoneel;


verzoekt de regering, te bezien of de toeslagen van Defensiepersoneel voor onregelmatige
dienst, overwerk, training of uitzending verhoogd kunnen worden, te dekken vanuit
de Aanvullende Post op de begroting van het Ministerie van Financiën, en de Kamer
hierover voor het kerstreces te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks