35 000
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2019


Nr. 24
MOTIE VAN HET LID BELHAJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 november 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, zoals reeds gemeld in onder andere de inzetbaarheidsrapportage,
de materiële gereedheid van eenheden niet volledig op orde is en dat dit een onwenselijke
situatie is;


constaterende dat de werkgever verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van
voldoende juiste kleding en uitrusting aan militairen;


constaterende dat op dit moment de Tweede Kamer wel geïnformeerd wordt over het Defensie
Operationeel Kledingsysteem (DOKS) en het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS),
maar dat dit op abstractieniveau is geformuleerd terwijl meer gedetailleerde informatie
ontbreekt om de voortgang te kunnen controleren;


overwegende dat van groot belang is dat het Defensiepersoneel over voldoende juiste
kleding en uitrusting kan beschikken om veilig zijn of haar werk te doen en dit noodzakelijk
is voor de gereedheid;


verzoekt de regering, om over de (jaarlijkse) planning en de uitvoeringsvoortgang
van de centraal te verwerven gevechtskleding en uitrusting van militairen aan de Kamer
te rapporteren;


verzoekt de regering tevens, om over de gepleegde werkzaamheden van het interventieteam
(het loket waar Defensiepersoneel terecht kan voor problemen met kleding en uitrusting)
naar de Kamer te rapporteren, specifiek over de afhandelingen van problemen met kleding
en uitrusting,


en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj