35 000
III
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA),
de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van
de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)
voor het jaar 2019


Nr. 7
MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 oktober 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen twijfels mogen bestaan over de onafhankelijkheid van de CTIVD;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat CTIVD-rapporten uiterlijk zes weken nadat
deze aan de Minister van BZK zijn aangeboden automatisch openbaar worden gemaakt,
ook als de Minister van BZK dan nog geen reactie gereed heeft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma