35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 31
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is aangegeven dat het kabinet het collectief
omzetten van bestaande aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens wil faciliteren;


overwegende dat een pensioenakkoord aanstaande is;

verzoekt de regering, het eigendomsrecht van bestaande pensioenaanspraken van werkenden
en gepensioneerden, zoals vastgelegd in artikel 83 van de Pensioenwet, integraal te
handhaven,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol