35 000
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën


Nr. 17
MOTIE VAN HET LID PECHTOLD C.S.

Voorgesteld 21 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet wil bijdragen aan een stevige publieke omroep om in een
snel veranderende internationale omgeving onafhankelijke en kwalitatief goede media
te waarborgen;


overwegende dat door tegenvallende Ster-inkomsten de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
de komende jaren dreigt te worden geconfronteerd met een lager budget;overwegende dat het van belang is dat de NPO eerst een plan opstelt hoe hij de tegenvallende
reclame-inkomsten de komende jaren kan opvangen en hoe hij bij kan dragen aan het
herstel van de Algemene Mediareserve, op een wijze waarbij de programmering – in het
bijzonder de journalistieke kerntaak – zo veel mogelijk wordt ontzien en waarbij hij
transparantie betracht over de kosten op het niveau van kerntaak, genre, de organisatie
en externe inhuur;

voorts overwegende dat deze ontwikkelingen een fundamentele bezinning op een toekomstbestendige
publieke omroep noodzakelijk maken;verzoekt de regering om, nadat de NPO een plan heeft gepresenteerd dat rekening houdt
met bovenstaande overwegingen, te komen tot een voorstel voor de korte termijn waarin
de tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 tot een maximum van 40 miljoen euro worden
gecompenseerd en de Kamer hier inclusief budgettaire dekking vóór de behandeling van
de Mediabegroting over te informeren;


verzoekt de regering voorts, om richting de nieuwe concessieperiode in overleg met
betrokken partijen te komen tot een voorstel voor een toekomstbestendig publiek omroepbestel,


en gaat over tot de orde van de dag.


Pechtold
Segers
Van Haersma Buma
Dijkhoff