34 985
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang
van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)


Nr. 56
MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 12 maart 2020


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat toegankelijke natuurinformatie voor overheden, initiatiefnemers en
burgers van groot belang is;


overwegende dat de overheveling in het Omgevingswetstelsel betekent dat het Digitaal
Stelsel Omgevingswet hiervoor een logische plek is;


overwegende dat nu onduidelijk is in hoeverre overheden in de toekomst verplicht zijn
(natuur)informatie te tonen;


verzoekt de regering, voor de zomer de Kamer te informeren over welke verplichtingen
en mogelijkheden overheden hebben ten aanzien van ontsluiten van informatie over natuur
via het Digitaal Stelsel Omgevingswet;


verzoekt de regering tevens, te verduidelijken welke regels uit de omgevingsverordening,
waterschapsverordening en het omgevingsplan juridisch gezien gekoppeld moeten worden
aan geo-informatie van het werkingsgebied, zodat zij zichtbaar zijn met een klik op
de kaart,


en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet