34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat via een lerarenopleiding het mogelijk is om in dertien maanden 240
studiepunten te halen;


overwegende dat dit uit zou moeten komen op zeventien uur per dag studeren zonder
weekenden en vakantie;


overwegende dat leerkracht een zeer verantwoordelijk beroep is waarvan de kwaliteit
geborgd dient te worden;


spreekt uit dat een opleiding van 240 ECTS in dertien maanden geen recht doet aan
zowel het stelsel van studiepunten als de complexiteit van het beroep van leraar;


verzoekt de regering, soortgelijke spoedcursussen naar het leraarschap te inventariseren
en hierbij te bezien of die inhoud voldoende opleidt voor het leraarschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld