34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 15
MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs de toenemende
sociaaleconomische segregatie als grote dreiging voor het onderwijs signaleert;


constaterende dat een brede aanpak op dit punt ontbreekt;

constaterende dat sociaaleconomische segregatie zowel maatschappelijk als in het onderwijs
grote gevaren met zich meebrengt;


verzoekt het kabinet, voor de komende begrotingsbehandeling een breed aanvalsplan
te formuleren om scholen met een sociaaleconomisch zwakkere populatie te ondersteunen
en segregatie tegen te gaan;


verzoekt het kabinet tevens, hierbij te reageren op voorstellen als dubbele wachtlijsten,
het stimuleren van oudercollectieven tegen segregatie, kleinere klassen op scholen
met een sociaaleconomisch zwakkere populatie, het stimuleren van zomerscholen en het
aantrekken van de beste leraren voor deze scholen, en succesvolle lokale initiatieven
in kaart te brengen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kwint
Westerveld
Van den Hul