34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 14
MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN ROG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Trainees in het onderwijs (voorheen Eerst De Klas) studenten stimuleert
om in twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en zich daarnaast te verdiepen
in zaken als leiderschap of onderzoek;


tevens overwegende dat dit een goed instrument is om het lerarentekort in algemene
zin aan te pakken, maar dat de Inspectie van het Onderwijs constateert dat vooral
scholen in achterstandswijken met een moeilijker leerlingenpopulatie de gevolgen van
het lerarentekort zullen voelen;


constaterende dat het Britse voorbeeld Teach First vooral gericht was op het vergroten
van het aantal goede docenten op scholen in achterstandswijken en een groot deel van
de studenten na Teach First ook werkzaam blijft op deze scholen;


verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Trainees in het onderwijs en zijn partners
over de mogelijkheid dat trainees vooral op scholen in achterstandswijken terechtkomen,
en de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kuik
Rog