34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goed onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen;

constaterende dat uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs
onder druk staat;


overwegende dat investeren in het onderwijs rendeert;

verzoekt de regering om, als de inspectie volgend jaar concludeert dat de onderwijsresultaten
achterblijven, opnieuw te kijken of de investeringen in het regeerakkoord voldoende
zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint