34 950
VIII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. 

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mate van tweedeling in het onderwijs erg verschilt per gemeente;

overwegende dat het van belang is dat in elke gemeente segregatie in het onderwijs
wordt voorkomen;


verzoekt de regering, de goede voorbeelden van gemeenten om segregatie in het onderwijs
te voorkomen te inventariseren en de uitkomsten te gebruiken om ervoor te zorgen dat
andere gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties beter weten wat ze moeten doen
om segregatie aan te pakken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Westerveld
Van den Hul
Kwint