34 932
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet
van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden


Nr. 9
MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN RAAN

Voorgesteld 5 juli 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de gemeente Gilze en Rijen, de provincie Noord-Brabant en veel
omwonenden bezwaren en alternatieven zijn aangedragen ten aanzien van het voorgenomen
luchthavenbesluit met betrekking tot de vliegbasis Gilze-Rijen;


constaterende dat de door het kabinet voorgestelde verlenging van de termijn waarbinnen
de noodzakelijke luchthavenbesluiten ten aanzien van een aantal militaire vliegvelden
moeten worden genomen, ruimte biedt voor zorgvuldige procedures dienaangaande;


van mening dat dit in het belang van zowel Defensie als overige genoemde partijen
is;


verzoekt het kabinet, in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen
als hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden
gekomen en de Kamer hierover te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Kerstens
Van Raan