34 919
Defensienota


Nr. 9
MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij aanbestedingen door Defensie beroep kan worden gedaan op
artikel 346 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, dat voorziet in de mogelijkheid
om aanbestedingen ten goede te laten komen van nationale bedrijven;


overwegende dat de nationale veiligheid, de Nederlandse defensie-industrie en de Defensieorganisatie
als geheel gebaat zijn bij het behoud van defensie-investeringen binnen Nederland;


verzoekt de regering, voortaan bij de aanschaf van militair materieel in de regel
gebruik te maken van de mogelijkheden die artikel 346 biedt en derhalve in het vervolg
nationaal aan te besteden om onze nationale defensie-industrie te beschermen en te
versterken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk