34 919
Defensienota


Nr. 13
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gelet op de destabilisering van Venezuela en de daarmee gepaard gaande
politieke onvoorspelbaarheid in dat land een robuuste verdediging van de Caribische
eilanden noodzakelijk is, en een verder geïntegreerde verdediging met andere westerse
mogendheden bovendien kosten kan besparen;


verzoekt de regering, te bezien of en hoe een verregaande vorm van geïntegreerde en
gezamenlijk verdediging van het Caribisch gebied met andere westerse mogendheden mogelijk
en wenselijk is, en daarbij tevens de mogelijkheid van wederzijdse verdediging te
onderzoeken,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks