34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 16
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 10

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:
ARTIKEL IIA. WIJZIGING ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt.


B
Artikel 15, tweede lid, komt te luiden:
2. De verplichting van het eerste lid geldt niet indien die feiten en omstandigheden
door de Sociale verzekeringsbank kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk
voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij
ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt
bepaald voor welke gegevens dit onderdeel van toepassing is.C
Artikel 25 vervalt.


Toelichting

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op
kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen.
Dit amendement beoogt die bepaling te laten vervallen.

Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten
ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelingen wordt bij veel minderjarigen
namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een
beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot
ruim € 4.000. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist
voor minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling
ten opzichte van leeftijdgenoten in het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel
recht op ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen
lesgeld verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen
toe te passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist
ernstig nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het hbo.
In 2016 waren er ongeveer 22.500 minderjarige studenten ten aanzien waarvan geen recht
op kinderbijslag bestond, omdat zij studiefinanciering ontvingen. Uitgaande van dat
aantal zouden de kosten van dit amendement circa € 15 miljoen bedragen.

Bisschop Futselaar