34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT
ONDER NR. 9

Ontvangen 25 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

HA
Na artikel 7.50 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 7.50a. Voordracht algemene maatregel van bestuur

De voordracht voor een krachtens artikel 7.45, vijfde lid, 7.45a, vijfde lid, 7.45b,
tweede lid, of 7.48, zevende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal
is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt een voorhangbepaling in het wetsvoorstel op te nemen, op grond
waarvan een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor het regelen van het verlaagd
wettelijk collegegeld niet tot stand kan komen voordat het ontwerp daarvan vier weken
is voorgelegd aan het parlement. De indieners achten dit wenselijk omdat het wetsvoorstel
de regering veel ruimte geeft in de toekomst voor toekomstige collegegelddifferentiatie,
zowel in het algemeen als voor specifieke doelgroepen, en opleidingen. Omdat hierover
in de Staten-Generaal verschillend wordt gedacht achten de indieners het wenselijk
bij toekomstige wijzigingen het voorstel eerst aan het parlement voor te leggen.

De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel en de daarop gebaseerde amvb is 1 september
2018. De indieners willen dat streven niet in gevaar brengen. Indien de streefdatum
als gevolg van een voorhangprocedure niet meer gehaald zou kunnen worden, kan de regering
ervoor kiezen om het met dit amendement voorgestelde onderdeel op een later tijdstip
in werking te laten treden, waardoor de voorhangverplichting alleen voor volgende
amvb’s komt te gelden.

Futselaar Özdil