34 911
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld
voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)


Nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID TIELEN C.S.

Ontvangen 24 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA. EVALUATIE

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten
van deze wet in de praktijk.Toelichting

Dit amendement beoogt dat er een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen,
zodat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden, waarbij in het bijzonder aandacht
zal worden geschonken aan het effect op de aantallen studenten die instromen in het
hoger onderwijs, in de lerarenopleidingen en het effect op hun leengedrag.

Tielen Bruins Van der Molen