34 813
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71


Ontvangen 18 april 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel R als volgt gewijzigd:


1. In de aanhef wordt «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden».2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen algemene maatregel
van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers
der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Op dit moment is in de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten geregeld
dat – ter implementatie van artikel 94, tweede lid, van de richtlijn – bij algemene
maatregel van bestuur (amvb) regels worden gesteld over de toegang tot persoonsgegevens
van betaaldienstgebruikers. Aangezien de mogelijke gevolgen voor betaaldienstgebruikers,
wat praktisch alle Nederlanders zijn, erg groot en op voorhand niet te voorspellen
zijn, is het wenselijk dat de medewetgever nauw betrokken blijft bij de implementatie.
Dit amendement introduceert een voorhangprocedure ten aanzien van de amvb waarin artikel
94, tweede lid, van de herziene richtlijn betaaldiensten wordt geïmplementeerd. Hiermee
wordt geregeld dat het ontwerp van deze amvb alsmede eventuele wijzigingen in de toekomst
eerst worden overlegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze kunnen dan besluiten van
gedachte te wisselen met de bewindspersoon over het ontwerp van de amvb en om middels
toezeggingen en/of moties veranderingen in het ontwerp te bewerkstelligen.

Alkaya

X Noot
1Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.