34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in elk geval geregeld op welke wijze wordt geborgd dat voor iedere betaaldienstgebruiker
duidelijk is welke persoonsgegevens het betreft en welke andere betaaldienstverleners
daar toegang toe kunnen krijgen.


Toelichting


Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de
herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), in
elk geval wordt geregeld op welke wijze wordt geborgd dat voor iedere betaaldienstgebruiker
duidelijk is tot welke persoonsgegevens toegang wordt verleend en met welke (soort)
andere betaaldienstverleners (zoals betaalinitiatiedienstverleners en rekeninginformatiedienstverleners)
deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.

Dit is met name van belang voor personen die niet of onvoldoende in staat zijn in
te zien of te begrijpen wat zij precies delen en met wie. Hieronder kan men bijvoorbeeld
jongeren, mensen met een verstandelijke handicap of ouderen verstaan.


Alkaya