34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie
van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november
2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010
en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet
herziene richtlijn betaaldiensten)


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende:
Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument
over de betaaldienst overlegt aan de betaaldienstgebruiker alvorens hij toestemming
kan geven voor toegang tot zijn persoonsgegevens.


Toelichting


Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de
herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr)
in elk geval wordt geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument opstelt
over de betaaldienst en verplicht is deze aan de betaaldienstgebruiker te overleggen
alvorens deze toestemming kan geven voor het verkrijgen van toegang tot zijn persoonsgegevens.
In het Bpr wordt verder geregeld welke informatie ten minste moet worden opgenomen
in het informatiedocument.

Om te bevorderen dat toestemming alleen op duidelijke en voor bijvoorbeeld de consument
begrijpbare gronden verleend wordt, moeten betaaldienstverleners een bijsluiter opstellen
bij een betaaldienst. Het overleggen van deze bijsluiter wordt verplicht gesteld alvorens
door de consument toestemming verleend kan worden voor toegang tot zijn persoonsgegevens.


Alkaya