34 805 Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 13 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER
NR. 9

Ontvangen 23 april 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I
Het opschrift komt te luiden: Herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer.


II
In de beweegreden wordt «de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen te voegen
tot de nieuwe gemeente Groningen;» vervangen door «het grondgebied van de gemeente
Ten Boer toe te voegen aan de gemeente Groningen;».III
In het opschrift van paragraaf 1 vervalt «, instelling».


IV
In artikel 1 wordt «worden de gemeenten Groningen, Haren en» vervangen door «wordt
de gemeente».V
In artikel 2 wordt «de nieuwe gemeente Groningen ingesteld, bestaande uit het grondgebied
van de op te heffen gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer,» vervangen door «het grondgebied
van de op te heffen gemeente Ten Boer toegevoegd aan de gemeente Groningen door een
grenswijziging van de gemeente Groningen,».VI
Artikel 3 vervalt.


VII
In artikel 4, aanhef, wordt «gemeenten Groningen, Haren en» vervangen door «gemeente»,
en vervalt «nieuwe».VIII
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:


Artikel 4a1. Indien dit voorstel van wet uiterlijk op donderdag 20 september 2018 tot wet is verheven
en in werking is getreden, worden in de gemeente Haren gemeenteraadsverkiezingen als
bedoeld in artikel 56d van de Wet algemene regels herindeling gehouden.2. Op de gemeenteraadsverkiezingen, bedoeld in het eerste lid, is artikel 56d, eerste
lid, tweede zin, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.IX
In artikel 5 wordt «vervallen» vervangen door «vervalt», en vervalt «en «Haren,»».


X
De bij het wetsvoorstel behorende kaart wordt vervangen door het bij dit amendement
behorende kaartbeeld.


Toelichting


Dit amendement beoogt de instandhouding van de gemeente Haren te bewerkstelligen.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een groot aantal bezwaren en wordt een breed levende
wens van de overgrote meerderheid van de bevolking van deze gemeente gehonoreerd.
De afstand tussen bestuur en burger kan relatief beperkt blijven, terwijl het draagvlak
groot is.

Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de eis van een bestuurskrachtige landelijke
gemeente binnen de Regio Groningen-Assen die, in samenwerking met de gemeente Tynaarlo,
zorg blijft dragen voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het waardevolle
cultuurlandschap dat deel uitmaakt van de «groene long» tussen de stedelijke gemeenten
Groningen en Assen. Voor de toekomst wordt de mogelijkheid tot vorming van een grote
plattelandsgemeente tussen de gemeenten Groningen en Assen opengehouden.

Voor het welslagen van de samenvoeging van de gemeente Ten Boer bij de gemeente Groningen
is deelname van de gemeente Haren aan deze fusie niet noodzakelijk. Een lichte samenvoeging,
zoals de gemeenten Groningen en Ten Boer hadden afgesproken en de provincie Groningen
had geadviseerd, wordt mogelijk gemaakt. Dit levert een besparing van rijksgelden
van minstens € 900.000 en voorkomt veel hinder voor bestuurders en ambtenaren van
de gemeente Groningen.

Het grondgebied van de gemeente Groningen wordt met de toevoeging van dat van de gemeente
Ten Boer met ruim 50% uitgebreid. Derhalve bestaat er voldoende ruimte voor de noodzakelijke
uitbreidingen.


Krol Van Raak Baudet
Kaartbeeld, behorende bij het amendement