34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 12
MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een nieuw beleidskader gemeentelijke herindeling heeft
toegezegd voor de zomer van 2018;


overwegende dat de voorgenomen samenvoeging van Groningen, Ten Boer en Haren laat
zien dat de rol van de provincie bepalend kan zijn in het proces dat leidt tot een
wetsvoorstel;


overwegende dat in het huidige Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 expliciet
gekozen is voor het versterken van de positie van de provincie;


verzoekt de regering, voorafgaand aan het nieuw op stellen beleidskader gemeentelijke
herindeling de versterkte rol van de provincie te evalueren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Krol