34 805
Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer


Nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK 

Voorgesteld 17 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al jarenlang ad-hocvoorstellen voor herindeling van gemeenten aan
de Kamer worden voorgelegd;


constaterende dat een duidelijke visie van het kabinet op de inrichting van het lokaal
bestuur, de juiste grootte van gemeenten en de taken die daarbij horen, ontbreekt;


van mening dat de inrichting van de lokale democratie niet alleen een zaak is van
de bestuurders, maar vooral van de bevolking;verzoekt de regering om, de ingediende voorstellen voor herindeling aan te houden
en eerst te komen met een integrale visie op het lokale bestuur, waarbij in ieder
geval aandacht is voor de volgende vragen:• hoe gemeenten een politieke afspiegeling kunnen zijn van lokale gemeenschappen;• hoe bewoners kunnen bepalen wat de juiste grootte is van hun gemeente;• wat vervolgens de juiste taken zijn die bij gemeenten van verschillende grootte horen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak