34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 122
MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 6 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage vrouwen bij Defensie in de functie van kolonel of
hoger slechts 5% is;


constaterende dat dit percentage al jarenlang min of meer gelijk blijft, ondanks dat
Defensie het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties volgt;


overwegende dat in het plan van aanpak Behoud en Werving geen specifieke maatregelen
zijn opgenomen om meer vrouwen in topfuncties te benoemen;


verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een quotum
voor vrouwen in topfuncties bij Defensie in te voeren,


en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen