34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 115
MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat slachtoffers van misbruik binnen Defensie de beleving hebben dat
hen een contractuele verplichting is opgelegd om geen mededelingen te doen naar externen
over de zaak rond hun misbruik;


overwegende dat het van belang is dat slachtoffers van misbruik zich vrij voelen om
hierover met externen, zoals OM, vrienden en familie en hulpverleners, te spreken;


verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers van misbruik binnen
de Defensieorganisatie op geen enkele wijze worden beperkt in hun communicatie met
externen over de misbruikzaak,


en gaat over tot de orde van de dag.

Diks