34 775
X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het
jaar 2018


Nr. 113
MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Voorgesteld 16 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister en de Staatssecretaris een plan van aanpak integrale
veiligheid en integriteit opgesteld hebben naar aanleiding van de rapporten van de
commissie-Van der Veer en de tussentijdse bevindingen van de commissie-Giebels;


constaterende dat Defensie in totaal 40 aanbevelingen wil uitvoeren ter verbetering
van de veiligheid van de taakuitvoering en het lerend vermogen van Defensie, alsmede
de sociale veiligheid;


overwegende dat tijdige en adequate uitvoering van de aanbevelingen van groot belang
is;


overwegende dat er bij verbetertrajecten binnen de overheid goede ervaringen zijn
opgedaan met onafhankelijke visitatiecommissies, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg;


verzoekt de regering, een onafhankelijke visitatiecommissie in te stellen ten behoeve
van de uitvoering van het plan van aanpak integrale veiligheid en integriteit bij
Defensie, die jaarlijks over de stand van zaken van het verbetertraject rapporteert
aan de bewindslieden van Defensie en de Kamer, en halfjaarlijks aan de Kamer te rapporteren
over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen van
deze visitatiecommissie,


en gaat over tot de orde van de dag.


Bruins Slot
Voordewind
Diks