34 763
Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid) 


Nr. 8
MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN

Voorgesteld 11 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 30% van de woninguitzettingen vanwege cannabis achteraf onrechtmatig
wordt verklaard;


overwegende dat deze woninguitzettingen enorme consequenties voor betrokkenen hebben
en als straf worden ervaren;


verzoekt de regering om, het gebruik van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid te monitoren
op rechtmatigheid, de zorgvuldigheid in de toepassing en de gevolgen voor betrokkenen
en de Kamer hierover jaarlijks te informeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Buitenweg
Van Nispen