34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging
van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken aangeeft met een voorstel te komen
om de Wiv 2017 te wijzigen;


verzoekt de regering, de Wiv 2017 niet eerder in te laten gaan dan nadat de wijzigingswet
van de Wiv aan de Tweede Kamer is voorgelegd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma