34 252
Evaluatie Aanbestedingswet 2012


Nr. 16
MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN AARTSEN

Voorgesteld 21 november 2019


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering inzet op het versterken van lokale klachtenloketten
als een van de maatregelen om de rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbestedingen
te verbeteren;


overwegende dat de wijze waarop bij diverse aanbestedende diensten lokale klachtenafhandeling
bij aanbestedingen plaatsvindt, kan worden verbeterd:


overwegende dat de regering voornemens is de rol van Commissie van Aanbestedingsexperts
te wijzigen wanneer de lokale klachtenafhandeling bij aanbestedingen voldoende op
peil is;


verzoekt de regering, om de wijze van klachtenafhandeling op lokaal niveau en de voortgang
in de versterking van de lokale klachtenloketten jaarlijks te monitoren en de Kamer
hierover te rapporteren;


verzoekt de regering tevens, om in overleg met VNG, IPO en UvW te bewerkstelligen
dat een jaarlijkse rapportage over klachtenafhandeling op lokaal niveau ieder jaar
wordt gedeeld met de volksvertegenwoordigende organen van de betreffende aanbestedende
diensten, dat wil zeggen gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur
van het waterschap,


en gaat over tot de orde van de dag.


Palland
Aartsen