32 043
Toekomst pensioenstelsel


Nr. 396
MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN C.S. 

Voorgesteld 27 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de scope en reikwijdte van het onlangs verrichte onderzoek naar de
effecten van het financieel toetsingskader (ftk) beperkt is, omdat de rentetermijnstructuur,
de belangrijke rendementsparameters in het Besluit ftk, en de Ultimate Forward Rate
(UFR) hierin niet betrokken zijn;


overwegende dat een prudente en stabiele disconteringsvoet voor de pensioenverplichtingen
onontbeerlijk is voor een goed en bestendig pensioen;


verzoekt de regering, een onafhankelijke adviescommissie van economen in te stellen
om te adviseren over de disconteringsvoet voor de waardering van pensioenverplichtingen,
rekening houdend met verschillende maten van zekerheid,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Rooijen
Grashoff
De Jong