31 289
Voortgezet Onderwijs


Nr. 367
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 29 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek naar burgerschapscompetenties blijkt dat het kennisniveau
van Nederlandse leerlingen lager is dan in vergelijkbare landen;


constaterende dat onderzoek dit toeschrijft aan een gebrek aan richting die scholen
meekrijgen bij hun maatschappelijke taak;


verzoekt de regering om, het burgerschapsonderwijs niet langer vrijblijvend te laten
zijn en het onderwijs handreikingen voor curricula te geven die zich richten op cultuuroverdracht,
assimilatie en emancipatie, gebaseerd op de gedeelde Nederlandse identiteit, tradities
en normen, op de Nederlandse geschiedenis en de joods-christelijke-humanistische waarden,
die bepalend zijn voor onze Nederlandse samenleving,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema