31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 647
MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogescholen en universiteiten conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs verplicht zijn om bepaalde gegevens over de aard en besteding van het profileringsfonds
op te nemen in het jaarverslag en dat dit nog niet op alle instellingen op een vergelijkbare
manier plaatsvindt;


constaterende dat mantelzorgende studenten momenteel een vrij onzichtbare groep zijn
en dat zij ook aanspraak kunnen maken op het profileringsfonds;


verzoekt de regering om, de instellingen erop te wijzen dat mantelzorgende studenten
onderdeel uitmaken van de Regeling Profileringsfonds;


verzoekt de regering tevens om, ervoor zorg te dragen dat in het jaarverslag ook de
mantelzorgende studenten worden meegenomen en daartoe in gesprek met de VH en VSNU
te gaan voor rapportage van het profileringsfonds op basis van een standaardmodel,
waarbij mantelzorgende studenten onder het onderdeel «studenten met overmacht» in
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten vallen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen