31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 646
MOTIE VAN HET LID ÖZDIL

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede participatie van de medezeggenschap een vereiste is om de kwaliteitsafspraken
in het sectorakkoord te realiseren;


constaterende dat minimumurennormen zijn overeengekomen over de inzet van de centrale
medezeggenschap in het sectorakkoord hoger onderwijs;


overwegende dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt over de controle van de toepassing
van de minimumurennormen;


verzoekt de regering om, binnen een redelijke termijn na intreding van de kwaliteitsafspraken
te rapporteren hoe instellingen de minimumurennormen toepassen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil