31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 643
MOTIE VAN HET LID TIELEN

Voorgesteld 28 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hogeronderwijsinstellingen in samenspraak met studenten kwaliteitsafspraken
maken met betrekking tot de besteding van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot;


constaterende dat het Ministerie van OCW financiële consequenties verbindt aan het
al dan niet in voldoende mate realiseren van de kwaliteitsafspraken;


overwegende dat voor het vaststellen of dit het geval is, essentieel is dat de gemaakte
kwaliteitsafspraken meetbaar zijn en bijdragen aan de door de onderwijsinstellingen
zelf gestelde doelstellingen;


overwegende dat bij de eerder afgesproken voorinvesteringen het voor de Algemene Rekenkamer
onmogelijk te controleren bleek of de toegezegde voorinvesteringen waren behaald,
door een gebrek aan duidelijke en meetbare afspraken;


van mening dat zo'n situatie dient te worden voorkomen bij de kwaliteitsafspraken;

verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken
die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen
die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen
mogelijk zijn,


en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen