31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 634
MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat er een heldere afspraak lag om de studenten van de cohorten 2015–2017
extra investeringen te gunnen in de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs
teneinde de nadelen van de invoering van het leenstelsel enigszins te compenseren;


constaterende dat er een discrepantie bestaat tussen de definitie van «voorinvestering»
die de Algemene Rekenkamer hanteert en die welke de instellingen binnen het hoger
onderwijs hanteren;


overwegende dat deze discrepantie de controlerende functie van de Kamer ernstig heeft
bemoeilijkt;


verzoekt de regering om, de gehanteerde definitie van de Algemene Rekenkamer te omarmen
in een nader onderzoek naar alle onderwijsinstellingen, om vast te stellen in hoeverre
de aan de studenten beloofde voorinvesteringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema