31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 630
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN TIELEN

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat er onduidelijkheid bestaat
over wat er wordt verstaan onder «hoofdlijnen van de begroting»;


overwegende dat dit het goed uitoefenen van het instemmingsrecht op de hoofdlijnen
van de begroting door de medezeggenschap in de weg staat;


verzoekt de regering, in overleg met de studentenbonden en de besturenorganisaties
te komen tot voorstellen ter verbetering van deze definitie en deze in de wet te verankeren,


en gaat over tot de orde van de dag.


Van Meenen
Tielen