31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 629
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 30 mei 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport vaststelt dat, hoewel er sprake
is van vooruitgang, er nog geen sprake is van een goede invulling van het instemmingsrecht
op de hoofdlijnen van de begroting van medezeggenschap als het gaat om investeringen
in de kwaliteit van het onderwijs;


overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer bij een kwart van de instellingen de
medezeggenschap in het geheel geen instemmingsrecht op de begroting van 2017 heeft
uitgeoefend;


van mening dat betrokkenheid van de medezeggenschap bij de begroting groot is, zeker
in het kader van de komende sectorakkoorden;


verzoekt de regering, met VSNU, Vereniging Hogescholen en studentenorganisaties te
overleggen op welke wijze de mogelijkheden van medezeggenschap om hun instemmingsrecht
uit te oefenen kan worden versterkt en gegarandeerd, bijvoorbeeld door afspraken te
maken over faciliteiten en tijdige en inzichtelijke levering van informatie, in het
bijzonder waar het extra middelen voor kwaliteitsverbetering betreft,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar