31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid


Nr. 624
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 19 april 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 7.2 van de WHW zegt dat het onderwijs wordt gegeven in het
Nederlands en dat een andere taal kan worden gebezigd, indien de specifieke aard,
de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten
daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het instellingsbestuur vastgestelde gedragscode;


constaterende dat de gedragscodes zoals genoemd in artikel 7.2 van de WHW op een aantal
hogescholen en universiteiten onvindbaar dan wel afwezig blijken te zijn;


overwegende dat volgens artikel 7.2 van de WHW iedere hogeschool en universiteit die
Engelstalig onderwijs aanbiedt een dergelijke gedragscode dient te hebben;


verzoekt de regering, een inventarisatie te maken van alle gedragscodes op hogescholen
en universiteiten zoals in artikel 7.2 van de WHW bedoeld is en indien er sprake is
van de afwezigheid van een gedragscode op een hogeschool of universiteit te komen
met sancties,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar