30 012
Leven Lang Leren


Nr. 84
MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor mensen die laaggeletterd zijn de toegang tot een leven lang
leren veel beperkter wordt gevonden dan voor andere mensen en zij daardoor een groot
risico lopen om op een bepaald moment in hun leven ook de toegang tot de arbeidsmarkt
definitief te verliezen;


overwegende dat in Nederland veel laaggeletterd arbeidspotentieel onderbenut blijft
doordat de betrokken mensen niet de weg weten te vinden naar mogelijkheden om zich
te ontwikkelen;


verzoekt de regering om, bij de uitwerking van flexibilisering van het mbo-onderwijs
voor volwassenen en de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid nadrukkelijk mee
te wegen hoe, in aansluiting op alfabetiseringscursussen, de deelname van laaggeletterden
aan beroepsgerichte scholing kan worden bevorderd,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul