30 012
Leven Lang Leren


Nr. 78
MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DER MOLEN

Voorgesteld 28 maart 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een leven lang leren effect heeft op verschillende beleidsterreinen
waaronder onderwijs en scholing, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid;


overwegende dat het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken het overheidsbeleid
rond scholing en een leven lang leren te willen bundelen en dat het een leercultuur
wil bewerkstelligen;


constaterende dat hier inspanningen vanuit verschillende ministeries voor zijn vereist;

verzoekt de regering, in haar verdere uitwerking voor de zomer mee te nemen hoe een
leven lang leren van grotere waarde in de sociale zekerheid kan worden gemaakt, hoe
overheidsbeleid beter wordt ingezet om de gewenste leercultuur te bewerkstelligen,
en daarnaast specifiek aandacht te besteden aan de krapte op de arbeidsmarkt en het
bundelen van de inspanningen rond scholing vanuit alle ministeries, opdat er eenduidigheid
in beleid ontstaat en Nederlanders weten waar ze aanspraak op kunnen maken,


en gaat over tot de orde van de dag.


Wiersma
Van der Molen