29 893
Veiligheid van het railvervoer


Nr. 222
MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 4 september 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de interoperabiliteit van ERTMS met onze buurlanden vooralsnog niet
is gewaarborgd;


overwegende dat Europees vooroplopen met ERTMS een kostbare propositie is, die gemoeid
gaat met hoge opstartkosten en met ingrijpende technologische risico's;


verzoekt de regering om, dezelfde versie van ERTMS in te voeren als Duitsland, en
pas tot de uitrol hiervan over te gaan wanneer Duitsland de opstart succesvol heeft
afgerond,


en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst