29 338
Wetenschapsbudget


Nr. 174
MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 13 juni 2018


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit signalen van universiteiten en studenten blijkt dat met name bij
de geesteswetenschappen de financiële nood hoog is, zowel binnen onderwijs als onderzoek;


overwegende dat het Rathenau Instituut constateert dat de ontwikkeling van de lectoraten
op hogescholen traag gaat, hun inbedding in het onderwijs zeer beperkt is en dat een
visie mist op de verdere onderzoeksfunctie van hogescholen;


van mening dat de 60 miljoen die binnen de sectorplannen voor onderzoek op het gebied
van bèta en techniek is gereserveerd rechtvaardig is, maar dat de 10 miljoen die dan
overblijft voor SSH (sociale wetenschappen en geesteswetenschappen) wel karig is ten
opzichte van de hoge nood;


verzoekt de regering, het bestedingsplan wetenschapsbudget als volgt te wijzigen:
door de investeringen in wetenschap via de sectorplannen met 5 miljoen structureel
te verhogen, specifiek te gebruiken voor het sectorplan SSH, en dit te bekostigen
door de geplande investeringen in praktijkgericht onderzoek structureel met 5 miljoen
te verlagen,


en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar